: שמות המשפחות נמצאו במקורות הבאים


http://jri-poland.org/psa/konstantynow_surn.htm

http://www.jewishgen.org/yizkor/pinkas_poland/pol1_00238.html

KONSTANTYN
ÓW ŁÓDZKI DZIEJE MIASTA, BY MARIA NARTONOWICZ, 2006

שמות המשפחות שחיו בקונסטנטינוב לודז' לפני שנת 

מקוביץ'
מקובסקה
מקובסקי
מקובר
מקלר
מרגול
מרגולוס
מרגוליוס
מרגוליוש
מרגולייוס
מרגולין
מרגוליס
מרגוליש
מרגולס
מרחוביץ'
מרינקה
מרמנשטיין
מרצוס
מרק
מרקוביץ'
מרקובסקי
מרקוס
מש
נאומברג
נואך
נובודבורסקה
נובוטנה
נובק
נודורף
נוטי
נוטנר
נומבורג
נומן
נוס
נוסבאום
נוסנבאום
נורדנברג
ניבנברג
נידבלסקה
נייגורטן
ניידורף
ניידט
נייהאוז
נייהאוס
נייהוס
נייכאו
נייכאוז
נייכאוס
נייכמן
ניימן
נייפלד
ניישטטר
נימיסטר
נימן
ניסן
נסיילסקה
נפרסטק
סביטובסקה
סביטצקה
סביצקי
סבנז'יניביץ'
סגל
סדובניק
סדובסקי
סוחצ'בסקה
סוחצ'בסקי
סוחר
סומפולינסקי
סומראי
סומרי
סונט
סטבסקה
סטולינסקה
סטרג
סטרוגבר
סטרוסברג
סטרזיזבסקי
סטריקובסקי
סטרסבורגר
סיגל
סידמן
סייניצקי
סייפרט
סיירדזסקי
סילברשטיין
סינה
סיניצקי
סירדזקה
סירדזקי
סירדסקי
סירזנט
סירפינסקה
סירצקה
סירקובסקי
סלבקובסקה
סלוביק
סלובק
סלודקביץ'
סלומונצ'יק
סלוסר
סלטזברג
סלטזמן
סליבקוביץ'
סלידקיביץ'
סלמוביץ'
סלמון
סלמונצ'יק
סלמנוביץ'
סלצקה
סמוצ'יק
סמסון
סמרודין
סנדובסה
סנדובסקה
סנדובסקי
סנדזיבסקה
סנדנר
סנדר
סנדרוביץ'
סנדרזבסקה
סנה
סניור
סניטובסקה
ספלבני
סקורקה
סקורקובסקה
סקלר
סקס
סקרוביש
סקרובש
סקרפובסקה
סרדזסקי
סרדזקה
סרדזקי
סרזסיק
סרנה
סרקובסקי
פאזצ'בסקה
פבה
פביצקי
פביק
פבלובסקה
פדר
פוגיל
פוגל
פודביצקי
פודבסקי
פודמבסקה
פוזננסקה
פוזננסקי
פוטוציק
פוטוק
פוטרמילך
פולברמכר
פולברמן
פוליצר
פולקביץ'
פומרנז
פומרנץ
פונט
פוצמן
פוצר
פוקס
פושר
פזדבורסקה
פטלובסקי
פטשקיביץ'
פיאטקובסקי
פיבניצה
פידלר
פיוטרקובסקה
פיוטרקובסקי
פיונטקובסקי
פיטרוסקי
פיטרושקה
פיטרקובסקה
פיטרקובסקי
פייבוסיאק
פייבישביץ'
פייבל
פייגלבאום
פייטלוביץ'
פיין
פייסח
פייפל
פילגרום
פילגרים
פילד
פילושב
פיליצר
פילצקי
פינגיר
פינגר
פינצ'בסקה
פינצ'בסקי
פינקילברג
פינקילשטיין
פינקנשטיין
פינקנשטין
פיסק
פיפר
פיק
פיש
פישביין
פישל
פישר
פכווסר
פכמן
פל
פלבינסקי
פלבנה
פלבני
פלבנסקה
פלבנר
פלדון
פלדלאופר
פלדמן
פלדשטיין
פלוצקי
פלטה
פליקוב
פלכתה
פלמ

1945

הופמן
הורוביץ
הורוביץ'
הורונצ'יק
הורך
הורן
הורנסטין
הורנשטין
היים
היימוביץ'
היימנוביץ'
הילר
הימל
הימלמן
הימן
הינובה
הינובר
היניקשטיק
הירשברג
הירשמן
הכט
הלטר
הלמן
הלפרין
הלר
המבורגר
המבורסקה
המר
הנדליק
הנדליש
הנדלס
הנוחוביץ'
הנטוורזל
הנקה
הסקיל
הסקלביץ'
הסקלוביץ'
הסקליוביץ'
הרמן
הרץ
הרצברג
הרשבאום
הרשביין
הרשבין
הרשברג
הרשונוביץ'
הרשליקוביץ'
הרשקוביץ'
הרשקורן
ביבורובסקי
וגמן
וגנר
וודינה
ווידיסלבסקה
וויל
ווילנד
ווינטרוב
וולכנדלר
וולף
וולפוביץ'
וולצקי
וולקוביץ'
וונז
וונט
ווס
ווקסמן
וורמן
וטנברג
וידבסקה
וידבסקי
וידובסקי
ויזנר
ויטונסקה
ויטונסקי
ויטלזון
ויטנוסקי
וייל
ויימר
ויינגוט
ויינגרט
ויינטראוב
ויינכנדלר
ויינקרנץ
ויינשטין
וייס
וייסבלום
וייסבלט
וייסברג
וייסברוט
וייסלט
וייסמן
וייספלנר
וייסקול
וילגילם
וילהלם
וילונסקי
וילנד
וילק
וינברג
וינטרוב
וינטרטר
ויניקלמן
ויניקמין
וינר
וינרט
וינשטיין
ויסוצקה
ויסוצקי
ויסליצקה
ויסליצקי
וירושבסקה
וישגרודזקה
וכטל
ולטפרינד
ולטר
ולפיש
ולצמן
וסמן
וסרשטרוך
וקס
וקסמן
ורונסקי
ורוסונסקי
ורוצלבסקה
ורוקונסקי
ורזונסקה
ורזונסקי
ורזונצקה
ורזונצקי
ורזצקה
ורזצקי
ורטזקי
ורטסקה
ורטסקי
ורטצקי
ורנר
ורצקי
ורשבסקה
ורשבסקי
זבלוצקי
זווננברג
זויזינסקה
זומבקובסקה
זוננברג
זורב
זזבסקה
זיגמונט
זיגמנד
זיגרס
זידמן
זיולן
זיונצ'ובסקה
זיונצ'ובסקי
זיידל
זיידמן
זיידנר
זיכלינסקה
זילבר
זילברברג
זילברברק
זילברוביץ'
זילברמן
זילברשטיין
זילונקה
זינגלר
זיסאפל
זיסמן
זיסקינד
זלבסקי
זלבר
זלדברג
זלוטניק
זלטזמן
זלטן
זליג
זליגפלד
זליק
זלץ
זלצברג
זלצמן
זלצנשטיין
זלק
זלקוביץ'
זנד
זנדברג
זנדברגר
זנדל
זקס
זרון
זרוקיר
חאושפיגל
חבר
חוינצקי
חונוחוביץ'
חונקה
חור
חורוש
חורח
חורן
חורץ'
חיים
חיימוביץ'
חימל
חכט
חמבורגר
חנדליש
חנחוביץ'
חנטשמל
חנצינסקה
חסקילביץ'
חסקלביץ'
חסקלוביץ'
חצינסקי
חרוסטובסקה
חרוסטובסקי
חרפלבסקה
חרש
חרשבאום
חרשביין
חרשברג
חרשליקוביץ'
חרשקורן
טאוב

טאובה
טאובר
טבל
טבצ'ניק
טבק
טון
טופולוביץ'
טופף
טורונסקה
טורונסקי
טורינסקה
טורן
טושינסקי
טטרזון
טיגיר
טיגריס
טיפנבך
טישברוביץ'
טמפלגוף
טמפלהוב
טמפלהוף
טמפלחוב
טמפלחוף
טמפלחור
טנגרזון
טנגריזון
טננבאום
טננבלום
טנצ'בסקי
טראובה
טרובה
טרוסקוליסקי
טרוסקולסקי
טרוקמן
יגוזינסקי
ידבב
ידינק
יואכימוביץ'
יודקוביץ'
יוזפוביץ'
יוזפובסקי
יוזפוסקי
יוכימוביץ'
יוסקוביץ'
יורקיביץ'
יזוב
יזובסקה
יזוף
ילינוביץ'
ינוב
יניש
ינסוביץ'
ינקלוביץ
ינקליוביץ'
יסטרזמסקה
יסנה
יעקובוביץ'
יפרוימוביץ'
יקובוביץ'
יקובובסקי
יקובוסקי
יקלוביץ'
יקשטין
ירוזולימסקה
ירוזולימסקי
כץ
לאוטנברג
לאופר
לבנברג
לבנטל
לבק
לבקוביץ'
לדר
לדרמן
לובובסקה
לובוחינסקה
לובינסקה
לובינסקי
לובלסקה
לוברניצקי
לודזקי
לווין
לווינסקה
לוטה
לוטומירסקה
לוטומירסקי
לוטנברג
לוי
לויטינוי
לוינזון
לוינסון
לוינסקי
לונגובסקה
לוסטר
לזנובסקי
לחמן
ליבוביץ'
ליבחנסקי
ליבי
ליביך
ליבמנוביץ'
ליבסקינד
ליבציגגיר
ליברמן
ליגובסקה
ליזרוביץ'
ליטמן
ליטמנוביץ'
לייב
לייבציגיר
לייזר
לייזרוביץ
לייטמן
ליכובסקה
ליכטנפלד
ליכטנשטיין
ליכטנשטין
ליכמן
לימפקוביץ'
לינדרמן
ליפה
ליפינסקה
ליפינסקי
ליפמן
ליפמנוביץ'
ליפרוסקה
ליפשיץ
לכמן
ללובסקי
למברג
למסקי
לנגייר
לנגפונס
לנדאו
לנדה
לנדו
לנדזברג
לנזיצקי
לנטנברג
לנצ'ה
לנצ'יצקי
לנצ'נר
לנקשטיין
לסמן
לסקה
לסקיר
לצ'יצקה
לצ'יצקי
לרנר
לרר  
לשינסקי
לשצ'ינסקה
לשצ'ינסקי
לשצ'ינסקי
מאייר
מאיירוביץ'
מדזבסקה
מואקוביץ'
מוגדן
מוגרנס
מוזס
מויזש
מוכניצקה
מוכניצקי
מולץ
מונד
מונט
מוניש
מונשטיין
מוסיק
מוסקוביץ'
מורגה
מורגינשטרן
מורגנשטיין
מורגנשטין
מורגנשטר
מורגנשטרן
מורטקוב
מושק
מושקוביץ'
מזבסקה
מזבסקי
מזוביצקה
מזובסקי
מזפסקי
מזרסקה
מיארה
מיודוביץ'
מיורנק
מיטלר
מייזנר
מייליך
מיישולץ
מיכבסקי
מיכל
מיכלביץ'
מיכלוביץ'
מילבסקה
מילגרום
מילר
מילשטיין
מינזיגורסקה
מינץ
מינצברג
מיקוליצקה
מלזונסקי
מלינגר
מלינובסקה
מלינסקה
מלינסקי
מלינרסקה
מלץ
ממרוט
מנדל
מנחייט
מנחם
מנס
מנקיר
מס
מסון
מסט
מסלובסקה
מצ'לנקה

ברסלר
ברצ'ינסקה
ברצ'ינסקי
ברצקובסקה
ברק
ברקהולץ
ברקוביץ'
ברקינפלד
ברקמן
ברקנבאום
גאוזר
גאושפיגל
גאס
גאסקלביץ'
גבינסקי
גבל
גבר
גברונסקה
גברונסקי
גודיס
גוטאיינר
גוטהיל
גוטהלף
גוטל
גוטליב
גוטמן
גוטמנוביץ'
גוטנטג
גוטסגנדן
גוטר
גוטרמן
גוטשטט
גולבלום
גולד
גולדב
גולדבלום
גולדברג
גולדברום
גולדה
גולדווסר
גולדליט
גולדמן
גולדס
גולדקופף
גולדקרנץ
גולדרינג
גולדשטיין
גולדשלק
גולדשפינר
גולווסר
גולנדר
גולץ
גולצמן
גומב
גומבינסקי
גונסקה
גונסקי
גוסטה
גוסטקה
גורביץ'
גורזבסקה
גוש
גטנר
גטשטיין
גייזלר
גיימן
גיכט
גילבסקה
גילוב
גילוף
גיליוף
גילמר
גילן
גילר
גימוביץ'
גימלפרב
גימן
גינזינסקי
גינטר
גינסברג
גיסקה
גירסינוביץ'
גירשברג
גירשט
גירשמן
גירשקוביץ'
גכט
גלאס
גלבלום
גלבסקה
גלבסקי
גלברד
גלברט
גלדה
גלדשטיין
גלזר
גלזרמן
גלטשטיין
גלטשטין
גליטשטיין
גלייזרמן
גליפטר
גליצנשטיין
גליצנשטין
גליקמן
גליקסמן
גלנובסקי
גלנץ
גנדליך
גנדליש
גנט
גנטק
גניזינסקי
גניזנינסקי
גניצ'ינסקי
גנצ'ינינסקי
גנצ'ינסקי
גסקלוביץ'
גראנס
גרבינסקה
גרברז
גרובדיק
גרובשטיין
גרובשטין
גרודיזק
גרודשטיין
גרונבאום
גרונבלט
גרונין
גרונסטיין
גרונר
גרונשטיין
גרונשטין
גרוס
גרוסברג
גרוסמן
גרוסקופ
גרוסקופף
גרושקובסקה
גריבאום
גריימן
גרייס
גרימברג
גרימוך
גרינבאום
גרינבלד
גרינבלט
גרינברג
גרינהולץ
גרינוך
גרינך
גרינסטיין
גרינפלד
גרינשטיו
גרינשטיין
גרינשפן
גריץ
גרנוס
גרנס
גרנצל
גרנק
גרצוביץ'
גרשבאום
גרשברג
גרשון
גרשונוביץ'
גרשט
גרשטין
גרשליק
גרשליקוביץ'
גרשקוביץ'
גש
דבנה
דובזינסקה
דובזינסקי
דוברובולסקה
דוברושינסקי
דוברזנסקה
דוברצקי
דודאק
דודק
דווידוביץ'
דווידזינסקה
דולרז'ינסקי
דומנקיביץ'
דונקלמן
דוקטורצ'יק
דורנבוס
דז'יגן
דז'ילושינסקי
דז'לושינסקה
דזילובסקה
דזירקובנה
דיאמנט
דידק
דייאמנט
דיימנט
דייץ'
דילמן
דימנטמן
דלוגובסקה
דמבינסקי
דנציגייר
דנציגיר
דנציגר
דרבר
דרזביצקה
דריבוס
דרסלר
דשינסקה
האוספיגל
האושפיגל
האוששפיגל
הבנסקה
הבר
הברמן
הובנר
הודס
הוהנברג
הוכנברג
הולנדר
הולצמן
הוניגבאום

אאורבך
אבלד
אבנר
אברהמוביץ'
אברמוביץ'
אברמסון
אברמצ'יק
אדל
אדלמן
אדלר
אוברזנק
אוברמן
אודסקי
אוזחובסקי
אוזחובסקה
אולוסר
אולזלקה
אולטר
אולינוביץ'
אולינובר
אולמוביץ'
אולשטיין
אוניקובסקה
אוסובסקה
אופוצ'ינסקה
אופוצ'ינסקי
אופושינסקי
אופטובסקי
אופנבוך
אופנבך
אורבך
אורדונסקי
אורדיננס
אורדינס
אורדנז
אורליג
אורליק
אטינגר
אטנאו
איבה
איבושיץ
איגילברג
איגלברג
אידלמן
איזביצקה
איזביצקי
איזנברגר
איזנשטיין
איזראלביץ'
אייבושיץ
אייזנר
אייזנשטאד
אייזרשטין
איילנברג
אילב
אילברג
איליוב
אינפלד
איסנר
איצקוביץ'
איקה
אכשטיין
אלבאום
אלטמן
אלכוביץ'
אלכנוביץ'
אלכסנדרוביץ'
אלנר
אלסנר
אמבוס
אנגייל
אנגילקה
אנגל
אנגלקה
אנגלקע
אנדזלובויץ'
אנטגיר
אנקיר
אסט
אסטרייכר
אפלבאום
אפרוימוביץ'
אפשטיין
אקסט
אקסטיו
אקשטייו
אקשטין
ארדינסט
ארון
ארונוביץ'
ארונסון
ארונצ'יק
אריביץ'
ארליך
ארסטר
באום
באומגרטן
באטוס
בגהון
בהרייר
בהריר
בוגוסלבסקה
בוגוסלבסקי
בוגייביץ
בודה
בוכבייץ
בוכביץ
בולקה
בוסינסקי
בוצ'ינסקה
בוצ'ינסקי
בוציין
בוקביה
בוקה
בוקי
בוקצ'יין
בוקצ'ין
בוקציין
בוקצין
בוקצינה
בורוך
בורוכוביץ'
בוריקובסקה
בורנצוויג
בורנשטיין
בורנשטין
בורשטיין
בורשטין
בזברודה
בזברודי
בטמן
ביאלק
ביאלר
ביברהולץ
ביגיליזן
בידק
ביזלר
ביידק
בילינסקה
בילפלד
בילצ'ק
בימקה
בינדל
בינר
בינשטוק
ביצ'נסקה
בירמן
בירנבאום
בירנהולץ
בירנצוויג
בכלינסקה
בכלר
בכציצקה
בכציצקי
בכצקי
בכרזר
בכרי
בכריה
בכרייר
בכריר
בכרר
בלאושטין
בלדרמן
בלום
בלומוביץ'
בלומנברג
בלומנפלד
בלוצר
בלושינובסקי 
בליבאום
בליוויס
בליווס
בלייבס
בלים
בליצבלום
בלנקייט
בלפר
בלצ'יקובסקי
בלשבסקה
בלשקובסקה
בלשקובסקי
בנדיק
בנדיקט
בנימינוביץ'
בנקליד
בסדרמן
בסיביץ'
בקטל
בר
בראולר
בראון
ברגיר
ברגמל
ברגמן
ברגר
ברהולץ
ברודי
ברוך
ברומברג
ברומר
ברונובסקה
ברונסקה
ברזזינסקה
ברזזינסקי
ברזזנסקה
ברטימר
בריגמן
ברין
ברילצר
ברים
ברינס
ברינק
בריש
ברלינסקה
ברלינסקי
ברלינר
ברמן
ברנבאום
ברנדס
ברנהולץ
ברנצוויג
ברנר
ברנשטיין

פלץ
פלקה
פמרנץ
פנסקה
פנקל
פסנטר
פסס
פצנובסקה
פקולה
פראג
פרבה
פרובסט
פרומן
פרונט
פרוסינובסקה
פרוסק
פרזבוזניק
פרזבוניק
פרזדבורסקי
פרזדצקה
פרזדצקי
פרזונופסקה
פרזיגורסקה
פרזיגורסקי
פרזנצ'בסקי
פרחה
פריד
פרידה
פרידלביץ'
פרידמן
פרידנרייך
פרידנריך
פרידריך
פרידשה
פריידנרייך
פריידנריך
פרייטלוביץ'
פריימן
פריינד
פרייס
פרינד
פרינדליך
פרינץ
פרינקיל
פרינקר
פרישמן
פרל
פרלה
פרלוביץ'
פרלשטיין
פרלשטין
פרנבאך
פרנבוך
פרנבך
פרניקרז
פרנקיל
פרנקל
פרנקנשטיין
פרסמן
פרשבך
פרשקר
צ'זבסקי
צ'חלבסקי
צ'יקלו
צ'רבינסקי
צ'רנולבסקי
צ'רקוב
צגילסקה
צדרבאום
צולה
צוקר
צחנובסקה
צחנובסקי
צחנוסקי
ציגלר
ציגן
ציד
ציחנוביץ'
ציחנובסקה
ציחנובסקי
ציטרון
ציטרינובסקה
צייחנובסקי
צילן
צימרמן
ציפרבלט
צישילסקה
צלל
צלניק
צמך
צנדרוביץ'
צרסקה
קאופמן
קבטל
קוביול
קובלסקה
קוהן
קוזיאק
קוזיוך
קוזיול
קוזייל
קוזיק
קוזל
קוזלובסקה
קוזלובסקי
קוזמינסקה
קוזק
קוחנסקה
קוחנסקי
קוטנר
קוטק
קויבסקה
קויבסקי
קוך
קולטון
קולניאדז
קולנירז
קולסקה
קולסקי
קולשטם
קומורובסקי
קומפל
קומשביץ'
קון
קונינסקה
קונסקיר
קונשטם
קופיטו
קופל
קופלביץ'
קופלד
קופלוביץ'
קופלניצקה
קופמן
קופפרווסר
קופר
קופרווסר
קופרמן
קוצ'ינסקה
קוצ'ינסקי
קוציול
קוצינסקי
קורופטבה
קורופטק
קורופטרה
קורזץ
קורמן
קורן
קורץ
קורק
קושזק
קושטר
קושר
קיובוביץ'
קייזלר
קייזר
קיירש
קירש
קירשבאום
קירשנבאום
קלגין
קלובובסקה
קלוג
קלודבסקה
קלוטינסקה
קלוצ'בובסקי
קלורפלד
קליגר
קלייבסקי
קליים
קליימן
קליינבאום
קליינברג
קליינמן
קלין
קלינגביל
קלינסקה
קלינסקי
קליסקה
קליסקי
קליש
קלישצ'ק
קלישר
קלמוס
קלנבאום
קלניבסקה
קלסקה
קלפיאק
קלפינסקי
קלצ'בסקה
קלצ'בסקי
קלר
קלשינססקה
קלשצ'בסקי
קם
קמילסקה
קמינסקה
קמינסקי
קמינר
קמנסקה
קמסקה
קמפינסקה
קמפינסקי
קמפנר
קנו
קנובל
קניג
קנל
קסיארז
קפולסקה
קפוסט
קפיטוליק
קפיטולניק
קצ'קה
קראוזה
קראומן
קרבוביץ'
קרבצ'יק
קרו
קרול
קרוליצקה
קרומולובסקי
קרומן

קרונמן
קרוסנבסקה
קרוץ
קרושצ'ינסקה
קרזיבה
קרט
קרטובסקה
קרטובסקי
קרטז
קריגייר
קריגיר
קריגר
קרישטל
קרישק
קרלין
קרמיול
קרנובסקי
קרנל
קרסה
קרפ
קרקובסקי
קרש
רבין
רבינוביץ'
רביצקה
רביצקי
רבלינסקי
רבסקה
רבסקי
רגנסברג
רדומסקי
רדושבסקי
רדושיצקי
רדזינסקה
רדזינסקי
רובינוביץ'
רובינסטין
רובינשטיין
רובלק
רוגוזינסקה
רוגוזינסקי
רוזדזיל
רוזיצקה
רוזיצקי
רוזן
רוזנבאום
רוזנבום
רוזנבלום
רוזנבלט
רוזנברג
רוזנברק
רוזנגולד
רוזנווסר
רוזנטל
רוזנטריטר
רוזנפלד
רוזנצוויג
רוזנצויג
רוזנקרנץ
רוזנשטיין
רוזנשטראוך
רוטבלט
רוטברדט
רוטברט
רוטנברג
רוטסטין
רוטקובסקה
רוטקייל
רוטשטיין
רוטשטין
רוטשילד
רויזן
רוכמן
רומנוביץ'
רומנקייביץ'
רונדשטיין
רוסינסקה
רוסן
רוסנברג
רוסנטרטר
רוסק
רוציזיס
רושבסקה
רזבסקי
רזזינסקי
רזינסקי
רזשקובסקה
ריבקובסקה
ריגיץ'
רידל
ריחמן
ריטרבנד
רייזלר
רייך
רייכברט
רייכטין
רייכמן
רייכרט
ריימן
ריינגולד
ריינהרץ
רנבסקי
רפאלוביץ'
רפופורט
רפפורט
רק
רקובסקי
רש
רשבסקה
רשבסקי
שאוף
שבה
שבכוביץ'
שבשיה
שוויכר
שוויצר
שוורז
שוורץ
שוורצברג
שוורצברט
שוורצנברג
שוטן
שויטזר
שויצר
שול
שולם
שולמביץ'
שולץ
שומליק
שומצ'יק
שונקיר
שופל
שופקר
שושקיביץ'
שטאן
שטטלנדר
שטיינקה
שטייר
שטיסקוביץ'
שטן
שטנקלובסקי
שטרמק
שטרסבורג
שטרק
שיבה
שיבקה
שיבקו
שיבקע
שיגל
שידלובסקה
שייבה
שייבוביץ'
שייבר
שיידווסר
שיינגולץ
שיינדווסר
שיינהולטז
שיינהולץ
שיינחולד
שיינחולץ
שיינרוק
שייר
שילדבך
שיליס
שימונוביץ'
שימנסקה
שימסי
שימסיו
שימק
שימקוביץ'
שימקיביץ'
שימרי
שימשה
שינדווסר
שיניצקי
שינמן
שיף
שיפסי
שיפקה
שיפקי
שיפקע
שיקיר
שיקר
שיר
שירינגר
שירר
שלדיבסקה
שלוסור
שלוסר
שלמוביץ'
שלסר
שמוביץ'
שמולביץ'
שמידברג
שמייסר
שמל
שמן
שמרגד
שנינג
שנקלובסקי
שף
שפיגילמן
שפייר
שפילקי
שפיצ'ק
שפיר
שפירו
שפנר
שפס
שפסה
שפסי
שפסע
שפשוביץ'
שצ'גילסקה
שצ'יגילסקי
שצ'יגלסקה
שצ'יגלסקי
שקלנה
שרמן
שרסר
שרקובסקה
שרר